Kurz : Menej frekventované metódy v akupunktúre a v komplexnej medicíne

Prednášajúci: MUDr. Gustáv Solár, PhD , Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD, PaedDr. Zlatica Solárová, PhD., Ing. Daneš Koťátko, Ing. John Stuart Reid

Dôraz sa kladie na uplatnenie aktuálnych vedeckých poznatkov v diagnostike a terapii z oblasti akupunktúry, fyziky zvuku a terapie zvukom, využitie najnovších poznatkov z neurotechnológií pri optimalizácii činnosti mozgu, možnosti objektivizácie účinku fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Kurz bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Kurz reprezentuje výlučne názor autorov a Komisia
a ani národná agentúra nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto kurze.