Menej frekventované metódy v akupunktúre a v komplexnej medicíne

Prednášajúci: MUDr. Gustáv Solár, PhD , Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD, PaedDr. Zlatica Solárová, PhD., Ing. Daneš Koťátko, Ing. John Stuart Reid

Dátum: 2022
Cena: 110,00 EUR/ 28 hodín

Termín: priebežne podľa prihlásených. Termín sa vypíše po prihlásení sa do kurzu.
Dohoda možná so záväzne prihlásenými – je potrebné vyplniť prihlášku na kurz

Forma vzdelávania: kombinované (prezenčné/on-line)alebo len on-line distančné Zoom platforma

Počet účastníkov kurzu: 20 účastníkov pre kombinovanú (prezenčné/on-line) formu.

Predstavuje 48 hodín (2 predĺžené víkendy 2 x 24 hodín)
Kredity: 2 x 24 kreditov = 48 kreditov , podľa Prílohy č. 1 časť B. bod 3 vyhlášky MZ S č. 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

Cena kurzu: Jeden víkend 24 hodín 110€, vždy za jeden absolvovaný kurz. Kurz je so simultánnym tlmočením.

Kurz je určený lekárom, fyzioterapeutom, zdravotníckym pracovníkom, psychológom, a terapeutom.

Dôraz sa kladie na uplatnenie aktuálnych vedeckých poznatkov z oblasti fyziky zvuku a terapie zvukom, využitie najnovších poznatkov z neurotechnológií pri optimalizácii činnosti mozgu, možnosti objektivizácie účinku fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v kontexte akupunktúry ako aj prepojenie akupunktúry so spirituálnou terapiou a použitie akupunktúrneho dotazníka v rámci komplexnej diagnostiky (somatická, psychická, komplexná rovina súčasne).

Absolvent dostane potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Prosím, vyplňte registračný formulár

zvýšenú pozornosť prosím venujte zadaniu správnej emailovej adresy a takisto fakturačným údajom.
Nezabudnite si uplatniť refundáciu kurzu na Ministerstve zdravotníctva SR.

  Titul, Meno a priezvisko (povinné)

  Adresa pracoviska – ulica, číslo domu, PSČ, mesto (povinné)

  Štát (povinné)

  Emailová adresa (povinné)

  Telefón (povinné)

  Pre lekárov a zdravotníkov : Vaše ISDLK / Your ISDLK

  Fakturačné údaje pre vystavenie faktúry (názov, adresa, IČO, DIČ)

  Vaša správa pre nás (otázky, správy, komentáre…)

  Ochrana pred SPAMom – prepíšte text do políčka captcha

  Súhlasím, aby vyplnené údaje boli spracované Prvou klinikou akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o.

  Tento kurz vznikol vďaka medzinárodnému projektu Erasmus+ „Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov zameraný na použitie menej frekventovaných metód“  číslo 2020-1-SK01-KA202-078222 spolufinancovaného z fondov Európskej únie. Kurz reprezentuje výlučne názor autorov a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých. 


  Účastník kurzu môže požiadať o refundáciu kurzovného za kurzy absolvované v rokoch 2020-2027 na Ministerstve zdravotníctva SR na základe výzvy Vzdelávanie v rezorte zdravotníctva
  https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-v-rezorte

  Vyplnenú žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a reziliencie SR (žiadosť o refundáciu), je potrebné spolu s:
  – fotokópiou potvrdenia o absolvovaní kurzu,
  – fotokópiou vysokoškolského diplomu,
  – potvrdením zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru,
  – originálom výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a
  – dokladom o úhrade kurzovného (pozn.: cestovné, ubytovanie a stravné MZ SR nerefunduje)

  Poslať na adresu:
  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
  sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti a reforiem 
  Limbová 2, P. O. BOX 52 
  837 52 Bratislava 37    

  Obálka musí byť viditeľne a čitateľne označená kódom výzvy ,,12I08-21-V02“ a nápisom ,,NEOTVÁRAŤ – ŽoPPM“ – ak ide o účastníka kurzu, ktorý je zdravotníckym pracovníkom

  V texte žiadosti uveďte Komponent 12 Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie (vzdelávanie) Plánu obnovy a odolnosti SR a  Prioritu 8 Komunitná starostlivosť – riadok 21 excelovskej tabuľky s názvom Multidisciplinárne aspekty komplexnej starostlivosti – Viacdimenzionálna starostlivosť na podporu duševného zdravia alebo Prioritu 6 Špecifické potreby klientov – riadok 50 excelovskej tabuľky Strata a vážne ochorenie – Spirituálne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti.

  MZ SR prostriedky poskytuje do roku 2027 do vyčerpania celkovej rezervovanej alokácie na vzdelávanie odborníkov v zdravotníctve v oblasti duševného zdravia, čo činí 2 925 181 €, čo zahŕňa refundáciu nákladov na školné alebo kurzovné MZ SR akreditovaných študijných programov špecializačného štúdia, certifikačného štúdia a študijných programov sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov ako aj  jednorazových vzdelávacích aktivít sústavného vzdelávania určených pre zdravotníckych pracovníkov.

  MZ SR dňa 25.3.2022 akreditovalo nový Modul č. 14 pod názvom „Menej frekventované metódy v akupunktúre a v komplexnej medicíne“, ktorý tvorí súčasť akreditovaného študijného programu MZ SR „Diagnostika, terapia a prevencia v akupunktúre“ poskytovateľa vzdelávania Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G.Solára.s.r.o.