Projekt

Medzinárodný projekt Erasmus+
Strategické partnerstvá pre inovácie 2020-1-SK01-KA202-078222

Názov / Title:
Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód / Comprehensive Multiprofessional Approach to the Treatment of Patients focusing on the UseLess Frequent Methods

Hlavný riešiteľ a koordinátor projektu / Main investigator and coordinator of the project:
Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, s.r.o. , Šamorín, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, vedecko-výskumné centrum, vzdelávacia ustanovizeň /
health care provider, scientific-research center and education institution

Spoluriešitelia a projektoví partneri / Sub investigators and project partners:
Sonic Age, Ltd. Keswick, Veľká Británia, vedecko-výskumné centrum, výrobca prístrojov a vzdelávacia ustanovizeň / scientific research center, device manufacturer and education provider
www.cymascope.com

Dynamické obchodní služby, s.r.o., Praha, Česká republika, vedecko-výskumné centrum, výrobca prístrojov a vzdelávacia ustanovizeň / scientific-research center, device manufacturer and education provider
www.dos.sro.cz

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra FBLR /fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie/, Slovenská republika – štátna univerzita, vedecko-výskumné centrum a poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti / state university, institute of physical and rehabilitation medicine, scientific-research center and healt care provider
www.szu.sk

Viac informácií / More info:

Úvodná prezentácia
SK prezentácia / EN presentation

Zmluva s národnou agentúrou


Projekt se realizuje s podporou programu Erasmus+ 

Videozáznam zo sympózia konaného dňa 18.3.2022 venované tomuto okruhu si môžete pozrieť tu :


Intelektuálne výstupy

Medzinárodný vzdelávací modul, ktorý je akreditovaný v rámci sústavného vzdelávania lekárov. Tento vzdelávací modul je prístupný aj pre iné profesie so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním.
Viac informácií o module nájde tu.

Učebnica vo forme kompendia k vzdelávaciemu modulu. Nájdete v ňom uplatnenie aktuálnych vedeckých poznatkov z oblasti fyziky zvuku a terapie zvukom, využitie najnovších poznatkov z neurotechnológií pri optimalizácii činnosti mozgu, možnosti objektivizácie účinku fyziatrie…

Propagácia partnerov

https://www.szu.sk/index.php?id=1398&menu=

http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=40&idpart=4&iddp=2

https://www.dossro.cz/probihajici-projekty

https://ortopedickymagazin.sk/mudr-gustav-solar-phd-o-menej-frekventovanych-metodach-v-prevencii-diagnostike-a-liecbe

https://www.samorincan.sk/samorinska-klinika-koordinuje-interdisciplinarny-projekt

https://lekarskenoviny.sk/index.php/2021/03/20/perspektivy-sirsieho-vyuzitia-zvuku-v-medicine/

https://ortopedickymagazin.sk/perspektivy-neurotechnologii-v-diagnostike-a-liecbe/

https://ortopedickymagazin.sk/fblr-fyziatria-balneologia-a-liecebna-rehabilitacia/

Propagácia mimo partnerstva

Articles in english

https://doi.org/10.1016/j.biosystems.2022.104760

https://www.plnohodnotnyzivot.sk/

https://www.facebook.com/ayurvedicbreakfast.cz

https://www.facebook.com/physiomedicalbratislava

https://physio-medical.sk/kurzy