Druhá multiplikačná konferencia

O podujatí

Druhá multiplikačná konferencia sa uskutočnila v rámci vzdelávacieho projektu Erasmus + Strategické partnerstvá pre inovácie 2020-1-SK01-KA202-078222 viac…

Termín: 22. 7. 2022 Free Live Online

PROGRAM KONFERENCIE

Partneri projektu na nej predstavili ucelenú koncepciu vzdelávania v rámci špecializácie ich príslušného odboru publikovanej v kompendiu a vo vzdelávacom kurze pre lekárov akreditovaného MZ-SR v rámci sústavného vzdelávania v akupunktúre pod názvom „Menej frekventované metódy v akupunktúre a v komplexnej medicíne“.

Súčasťou podujatia bola panelová diskusia s pozvanými hosťami k možnostiam uplatnenia publikovaných výstupov v rámci pôsobnosti ich organizácií či už formou priameho vzdelávania pracovníkov alebo rozšírením informácií spomínaného kompendia v elektronickej a tlačenej forme.